ROAS VS POAS

Skillnader och användning:

I dagens digitala era är det avgörande för företag att ha effektiva mätningsverktyg för att maximera sin marknadsföringsavkastning. Två framträdande begrepp inom marknadsföringsvärlden är ROAS (Return on Advertising Spend) och POAS (Profit on Advertising Spend). Dessa verktyg ger insikter om investerade medel och hur de genererar intäkter. Låt oss utforska dessa koncept och upptäcka deras betydelse för marknadsföringssucces

1. ROAS (Return on Advertising Spend)

ROAS är en viktig nyckelindikator för att bedöma effektiviteten hos en reklamkampanj. Det mäter intäkterna i förhållande till kostnaden för marknadsföringsaktiviteterna. ROAS kan beräknas genom att dela intäkterna från en kampanj med de totala reklamkostnaderna. Till exempel, om en kampanj genererar 500 000 kr i intäkter och kostar 100 000 kr, skulle ROAS vara 5 (500 000/100 000). Ju högre ROAS-värde, desto mer framgångsrik är kampanjen.

2. POAS (Profit on Advertising Spend)

POAS tar ROAS-konceptet ett steg längre genom att räkna ut nettovinsten i förhållande till reklamkostnaderna. Detta verktyg ger en mer heltäckande bild av avkastningen på investeringen. För att beräkna POAS subtraherar man de totala kostnaderna för en kampanj (inklusive produktionskostnader och overhead) från intäkterna och delar sedan detta med de totala reklamkostnaderna. Ju högre POAS-värde, desto mer framgångsrik är kampanjen när det gäller att generera nettovinst.

3. Skillnader och användning

ROAS och POAS kompletterar varandra genom att erbjuda olika perspektiv på marknadsföringens avkastning. ROAS fokuserar på intäkternas förhållande till kostnaderna och ger en indikation på kampanjens effektivitet. Det är användbart för att identifiera vilka kanaler, segment eller strategier som ger högst avkastning. Å andra sidan ger POAS en djupare insikt genom att inkludera nettovinsten och hjälper till att bedöma kampanjens totala lönsamhet.

Företag som strävar efter att öka sina intäkter kan använda ROAS som en vägledande faktor för att optimera sina marknadsföringsinvesteringar. Å andra sidan är företag som är mer intresserade av lönsamhet och nettovinst mer benägna att använda POAS för att bedöma sina marknadsföringskampanjer.